ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Future Watertreatment B.V. handelend onder de naam Watergenius Nederland, gevestigd te Papendrecht, Kattestaart 4, 3355PP ingeschreven onder nummer 77174674 bij de kamer van koophandel.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES Onder ‘verkoper’ dient te worden verstaan Watergenius Nederland te Papendrecht. Onder ‘koper’ dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien één of meer dezer voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijke geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien de verkoper heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN Alle offertes zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat koper, zo nodig, afstand doet van eigen inkoopvoorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand, indien de verkoper aan de koper uitdrukkelijk schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper of diens vertegenwoordiger(s) zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 13 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing is.

ARTIKEL 3: KWALITEIT EN OMSCHRIJVING De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven in de gangbare assortimentslijst en/of vernoemd in een uitgebrachte offerte. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bijzondere kwaliteitseisen en -normen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die: van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt voor zover uitdrukkelijk overeengekomen; de prestaties met betrekking tot de afwerking leveren, zoals in de schriftelijke bevestiging van verkoper omschreven. De verkoper staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4: VERPAKKING EN VERZENDING De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Voor zowel binnenlandse als buitenlandse bestellingen worden altijd de gangbare tarieven berekend. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is verkoper gerechtigd een vervoermiddel te kiezen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 5: OPSLAG Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO Behoudens het gestelde in de artikelen 2 en 4 van deze voorwaarden zal het eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich het eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper eerst over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen, waaronder begrepen kosten uit vertragingsrente en bijkomende kosten jegens de verkoper heeft voldaan. Verkoper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, zodra deze goede grond heeft dat koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten onverminderd verkopers verdere rechten jegens koper. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen dan wel over te dragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper en indien de doorverkoop of doorlevering plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken afgescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te houden, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent koper binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede de zaken te verwerken. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van zaken ingevolge artikel 4 uit te stellen, totdat door de koper zekerheid voor de betaling wordt verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname van koper gereed staan en zulks is medegedeeld aan koper, is koper tot afname terstond verplicht. Het risico van de zaken gaat op het moment van de mededeling over op koper, zulks geldt uitdrukkelijk indien koper zijn verplichtingen uit artikel 4 niet nakomt. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom van de verkoper blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 bedoelde plaats of plaatsen.

ARTIKEL 7: TIJDSTIP VAN LEVERING De verkoper zal proberen de zaken binnen de afgesproken periode te leveren, de zaken te leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

ARTIKEL 8: OVERMACHT De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van door hem gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

ARTIKEL 9.1: HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: – als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren – als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; – bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op de levering aan consumenten en is niet van toepassing op een zakelijke klant (B2B).

ARTIKEL 9.2: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 9.3: UITOEFENING HERROEPINGSRECHT DOOR CONSUMENT EN KOSTEN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Indien de consument besluit het product terug te zenden, draagt hij tevens de kosten van de installatie van het systeem.

6. Indien de consument besluit het systeem niet zelf te ontkoppelen, maar hiervoor opdracht geeft aan Watergenius Nederland, draagt de consument de kosten voor de dienstverlening geleverd door Watergenius Nederland. Onder dienstverlening verstaan wij: reistijd, kilometervergoeding, arbeidsloon, installatie, de-installatie / ontkoppeling van het complete systeem en toebehoren voor installatie.

7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: – de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; – de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: – hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; – hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of – de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9.4: VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER BIJ HERROEPING

1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9.5: ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST DOOR CONSUMENT EN KOSTEN Indien de consument besluit tot ontbinding van de koopovereenkomst, draagt deze de kosten voor de dienstverlening geleverd door Watergenius Nederland. Onder dienstverlening verstaan wij: reistijd, kilometervergoeding, arbeidsloon, installatie, de-installatie / ontkoppeling van het complete systeem en toebehoren voor installatie.

ARTIKEL 10: ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST DOOR ZAKELIJKE KLANT EN KOSTEN Indien de zakelijke klant besluit tot ontbinding van de koopovereenkomst, draagt deze de kosten voor de dienstverlening geleverd door Watergenius Nederland. Onder dienstverlening verstaan wij: reistijd, kilometervergoeding, arbeidsloon, installatie, de-installatie / ontkoppeling van het complete systeem en toebehoren voor installatie.

ARTIKEL 11.1: AANSPRAKELIJKHEID RICHTING CONSUMENT a. De aansprakelijkheid van Watergenius Nederland is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Watergenius Nederland voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt onder meer verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Concrete voorbeelden van directe schade die zouden kunnen ontstaan als gevolg van de werkzaamheden voortkomend uit de Opdracht zijn: waterschade, schade aan meubilair, keukenkasten- en wanden, betimmeringen, vloer- en vloerbedekking(en), overige inboedel en interieur, schade naar aanleiding van uitstromend water naar derden. b. Watergenius Nederland sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, waterschade, oplopende rekeningen als gevolg van de in dit lid genoemde waterschade, gemiste besparingen of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. Deze opsomming is niet limitatief. c. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming. d. Watergenius Nederland is niet aansprakelijk voor door u geleden schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van: I. Het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het product. II. Het niet in acht nemen van de door Watergenius Nederland verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen. III. Wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van het door de opdrachtgever aangekochte goederen, zoals omschreven in de opdracht, anders door anderen dan Watergenius Nederland of door anderen dan door Watergenius Nederland ingeschakelde deskundigen. IV. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig. V. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zoals stroompieken veroorzaakt door locatie waar het systeem geïnstalleerd is. VI. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen c.q. voorgeschreven. VII. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever in het werk zijn gesteld. VIII. Reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken, waterleidingen, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen. e. Met betrekking tot de tijdsduur, is Watergenius Nederland 24 uur na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals omschreven in de Opdracht, aansprakelijk voor de directe schade als gevolg van deze werkzaamheden. Indien er door de consument directe schade is geconstateerd, dient de consument zich binnen de genoemde termijn van 24 uur, maar zo spoedig mogelijk na constatering van de schade, na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden contact op te nemen met de Opdrachtnemer. f. De aansprakelijkheid van Watergenius Nederland is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Watergenius Nederland ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland beperkt tot een bedrag van maximaal de verkoopwaarde van het geleverde product. g. Watergenius Nederland is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n). h. Watergenius Nederland is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de consument of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van: I. Fouten in een door de consument voorgeschreven niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig. II. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. III. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de consument is opgedragen c.q. voorgeschreven. IV. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de consument in het werk zijn gesteld. V. Reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken, waterleidingen, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen. i. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de installatie indien dit het gevolg is van fouten in van de consument afkomstige tekeningen, gegevens of orders. j. Watergenius Nederland is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door gebreken aan de waterleidingen van de consument, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen. k. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

ARTIKEL 11.2: AANSPRAKELIJKHEID RICHTING ZAKELIJK KLANT a. De aansprakelijkheid van Watergenius Nederland is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Watergenius Nederland voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. b. Watergenius Nederland sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, zoals waterschade, gederfde winst, gemiste besparingen, hogere productie en/of onkosten, schade door bedrijfsstagnatie of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk kunnen presteren door Opdrachtnemer op basis van overmacht. Deze opsomming is niet limitatief. c. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming. d. Watergenius Nederland is niet aansprakelijk voor door u geleden schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van: I. Het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het product. II. Het niet in acht nemen van de door Watergenius Nederland verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen. III. Wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van het door de opdrachtgever aangekochte goederen, zoals omschreven in de opdracht, anders door anderen dan Watergenius Nederland of door anderen dan door Watergenius Nederland ingeschakelde deskundigen. IV. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig. V. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zoals stroompieken veroorzaakt door locatie waar het systeem geïnstalleerd is. VI. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen c.q. voorgeschreven. VII. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever in het werk zijn gesteld. VIII. Reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken, waterleidingen, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen. e. Met betrekking tot de tijdsduur, is Watergenius Nederland vijf werkdagen na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals omschreven in de Opdracht, aansprakelijk voor de directe schade als gevolg van deze werkzaamheden. Indien er door de Opdrachtgever directe schade is geconstateerd, dient de Opdrachtgever zich binnen de genoemde termijn van vijf werkdagen, maar zo spoedig mogelijk na constatering van de schade, na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden contact op te nemen met de Opdrachtnemer. f. De aansprakelijkheid van Watergenius Nederland is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Watergenius Nederland ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Watergenius Nederland beperkt tot een bedrag van maximaal de verkoopwaarde van het geleverde product. g. Watergenius Nederland is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n). h. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de installatie indien dit het gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders. i. Watergenius Nederland is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door gebreken aan de waterleidingen van de Opdrachtgever, het ontbreken van een (elektronische) waterstop/waterslot en het ontbreken van de juiste aansluitingen. j. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

ARTIKEL 12: PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Burgerlijk wetboek 6 Artikel 185 1. De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product, tenzij: a. hij het product niet in het verkeer heeft gebracht; b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan; c. het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; f. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt. 2. De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is. 3. De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door de gedraging van een derde. Burgerlijk wetboek 6 artikel 186 1. Een product is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder a. de presentatie van het product; b. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product; c. het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. 2. Een product mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat nadien een beter product in het verkeer is gebracht. Burgerlijk wetboek 6 artikel 187 1. Onder product wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit. 2. Onder “producent” wordt voor de toepassing van artikel 185 tot en met 193 verstaan de fabrikant van een eindproduct, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen. 3. Onverminderd de aansprakelijkheid van de producent, wordt een ieder die een product in de Europese Economische Ruimte invoert om dit te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het kader van zijn commerciële activiteiten, beschouwd als producent; zijn aansprakelijkheid is dezelfde als die van de producent. 4. Indien niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het product heeft geleverd. Indien ten aanzien van een in de Europese Economische Ruimte geïmporteerd product niet kan worden vastgesteld wie de importeur van dat product is, wordt eveneens elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de importeur in de Europese Economische Ruimte of van een leverancier binnen de Europese Economische Ruimte die hem het product heeft geleverd. Burgerlijk wetboek 6 artikel 188 De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen. Burgerlijk wetboek 6 artikel 189 Indien verschillende personen op grond van artikel 185, eerste lid, aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is elk hunner voor het geheel aansprakelijk. Burgerlijk wetboek 6 artikel 190 1. De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor a. schade door dood of lichamelijk letsel; b. schade door het product toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van € 500. 2. Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt bij algemene maatregel van bestuur aangepast, indien op grond van artikel 18, tweede lid, van de EEG-richtlijn van 25 juli 1985 (PbEG nr. L 210) de in die richtlijn genoemde bedragen worden herzien. Burgerlijk wetboek 6 artikel 191 1. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de benadeelde tegen de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden. 2. Het recht op schadevergoeding van de benadeelde jegens de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, vervalt door verloop van tien jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de producent de zaak die de schade heeft veroorzaakt, in het verkeer heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van een derde die mede voor de schade aansprakelijk is, terzake van regres jegens de producent. Burgerlijk wetboek 6 artikel 192 1.De aansprakelijkheid van de producent uit hoofde van deze afdeling kan jegens de benadeelde niet worden uitgesloten of beperkt. 2. Is jegens de benadeelde tevens een derde aansprakelijk die het product niet gebruikt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan niet ten nadele van die derde worden afgeweken van de regels inzake het regres. Burgerlijk wetboek artikel 6 193 Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

ARTIKEL 13: GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID LEGIONELLAVEILIG Bij Watergenius Nederland streven wij samen met onze zakelijke klanten naar een legionellaveilige omgeving. Inspanningen van beide kanten zijn hiervoor noodzakelijk. Als een partij zich niet volledig inzet, wordt het einddoel niet bereikt. Samenwerking is de sleutel tot succes. Voor het creëren van een legionellaveilige omgeving hebben beide partijen hun verantwoordelijkheden. De verplichtingen en verantwoordelijkheden vanuit Watergenius Nederland: o het uitvoeren van de werkzaamheden zoals bij de (koop)overeenkomst is afgesproken. Deze werkzaamheden omvatten: 1) het uitvoeren van een RI&E, 2) het opstellen van een beheersplan, 3) technische sanering n.a.v risicoanalyse en beheersplan, 4) technische implementatie, 5) reiniging van het waterleidingcircuit, 6) serviceprogramma o verplichting en verantwoordelijkheid datgene te doen wat naar de aard van de (koop)overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd o bij het uitvoeren van de uit de (koop)overeenkomst komende werkzaamheden bij de klant zorgdragen voor een veilige omgeving voor alle aanwezigen (conform Arbo regeling en VCA voorschriften) o snel en adequaat reageren na contact van klant/schipper (storingen / vragen etc) o jaarlijks onderhoud uitvoeren bij de klant Watergenius Nederland is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het feit wanneer en of er legionella geconstateerd wordt. Het ontstaan van legionella is van meerdere factoren afhankelijk, waarop Watergenius Nederland geen invloed op kan uitoefenen. Watergenius Nederland creëert enkel vanuit hun vakgebied en expertise de randvoorwaarden, zodat de kans op legionella zo klein mogelijk is. De verantwoordelijkheden vanuit de klant: o direct actie ondernemen bij storingen o jaarlijks onderhoud laten uitvoeren en deze niet negeren o aangereikte beheersplan vanuit Watergenius Nederland structureel naleven en uitvoeren o verantwoordelijkheid richting medewerkers van Watergenius Nederland dat ze hun werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren.

ARTIKEL 14: PRIJS EN BETALING De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper is verplicht de koopprijs direct of binnen de afgesproken tijd te voldoen door middel van de betalingswijze die is overeengekomen. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van de afgesproken termijn na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zolang koper binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement is aangevraagd of uitgesproken. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist. Indien de verkoper bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van €150,00, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is. Daarnaast is koper, indien de betaling van een factuur niet binnen de afgesproken termijn na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. Verkoper is gerechtigd alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in dit artikel vermelde tijdstip. Op het moment dat de zaken gereed staan voor aflevering en zulks aan koper door verkoper is medegedeeld, is verkoper gerechtigd koper te factureren, zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

ARTIKEL 15: WETTELIJKE VEREISTEN De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan de terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. Het hiervoor in artikel 15 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

ARTIKEL 15: ONTBINDING Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de plaats van vestiging van gedaagde, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.